Mới nhất
Category: Kỹ thuật lập trình
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Tạo Menu

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Tạo Menu

0

Menu website bao gồm hai nhóm menu chính:- Trang chủ: Liên kết tới trang chủ website. - Sản phẩm: Liên kết tới trang danh sách sản phẩm. Trong menu sản phẩm sẽ có các menu ...

READ MORE +
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang chi tiết sản phẩm

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang chi tiết sản phẩm

0

Tại thư mục gốc (Root), các bạn tạo mới file product-detail.php để viết mã lệnh xử lý trang chi tiết sản phẩm.Nội dung file product-detail.php như sau:<?php //Require ...

READ MORE +
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Tạo trang danh sách sản phẩm

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Tạo trang danh sách sản phẩm

0

Tại thư mục gốc (Root), các bạn tạo mới file product-list.php để viết mã lệnh xử lý trang danh sách sản phẩm.Nội dung file product-list.php như sau:<?php //Require các ...

READ MORE +
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang chủ

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang chủ

0

Kể từ phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các trang người dùng (Front).Trang chủ website tôi chỉ trình bày danh sách 6 sản phẩm mới nhất. Các bạn muốn trình bày thêm ...

READ MORE +
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Menu

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Menu

0

Các kiến thức cần thiết của PHP cơ bản tôi đã trình bày ở các phần trước nên kể từ phần này tôi sẽ không trình bày kiến thức PHP cơ bản nữa. Những vấn đề mới phát sinh mà các bạn ...

READ MORE +
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang xóa sản phẩm

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang xóa sản phẩm

0

Phần này tôi không trình bày kiến thức lập trình PHP. Các bạn thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để hoàn thành chức năng xóa sản phẩm.Trong thư mục admin/product, tạo mới ...

READ MORE +
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang chỉnh sửa sản phẩm

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang chỉnh sửa sản phẩm

0

Nội dung kiến thức phần này gồm:- Câu lệnh IF..ELSE ngắn gọn (Viết tắt).Trong thư mục admin/product, tạo mới file edit.php để viết mã lệnh trang chỉnh sửa sản phẩm.Nội ...

READ MORE +
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang thêm mới sản phẩm

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang thêm mới sản phẩm

0

Nội dung kiến thức phần này gồm:- Upload file.Trong thư mục admin/product, tạo mới file add.php để viết mã lệnh trang thêm mới sản phẩm.Nội dung file ...

READ MORE +
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang danh sách sản phẩm

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang danh sách sản phẩm

0

Nội dung kiến thức phần này gồm:- Hàm PHP (number_format).Trong thư mục admin, tạo mới thư mục tên là product để chứa các file xử lý trang sản phẩm.Trong thư mục ...

READ MORE +
Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Xóa danh mục sản phẩm

Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Xóa danh mục sản phẩm

0

Nội dung kiến thức phần này gồm:- SQL (DELETE).Trong thư mục admin/category, tạo mới file delete.php để viết mã lệnh chức năng xóa danh mục sản phẩm.Nội dung file ...

READ MORE +
Hồ Đức Trí - Chuyên Gia Tên Miền & Dịch Vụ Internet
Compare items () compare