Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang danh sách sản phẩm

Nội dung kiến thức phần này gồm:

– Hàm PHP (number_format).

Trong thư mục admin, tạo mới thư mục tên là product để chứa các file xử lý trang sản phẩm.

Trong thư mục admin/product, tạo mới file list.php để viết mã lệnh trang danh sách sản phẩm.

Nội dung file admin/product/list.php như sau:

<?php
//Khởi động session
session_start();

//Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
if(!isset($_SESSION[‘user’])){
header(‘location:../user/login.php’);
}

//Require các file cần thiết
require ‘../../configs/config.php’;
require ‘../../libraries/connect.php’;
require ‘../../models/product.php’;

//Lấy danh sách sản phẩm
$product_list = get_product_list();

//Require file giao diện (View)
require ‘../../views/admin/product/list.tpl.php’;
?>

Trong thư mục models, tạo mới file product.php để viết mã lệnh tương tác DB.

Nội dung file models/product.php như sau:

function get_product_list(){
//SQL
$sql = “SELECT * FROM tbl_product ORDER BY product_id DESC”;

//Query và return
return mysql_query($sql);
}

Trong thư mục views/admin, tạo mới thư mục tên là product để chứa các file trình bày giao diện trang sản phẩm.

Trong thư mục views/admin/product, tạo mới file list.tpl.php để trình bày giao diện trang danh sách sản phẩm.

Nội dung file views/admin/product/list.tpl.php như sau:

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Quản trị – Sản phẩm – Danh sách</title>
</head>
<body>

<table width=”100%” cellpadding=”10″>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Hình ảnh</th>
<th>Tên sản phẩm</th>
<th>Giá bán</th>
<th>Trạng thái</th>
<th>Ngày tạo</th>
<th>Ngày chỉnh sửa</th>
<th>Tác vụ</th>
</tr>
<?php while($product = mysql_fetch_assoc($product_list)): ?>
<tr>
<td><?php echo $product[‘product_id’]; ?></td>
<td><img src=”<?php echo SITE_URL . ‘userfiles/’ . $product[‘image’]; ?>” width=”20″ height=”20″ /></td>
<td><a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/product/edit.php?product_id=’ . $product[‘product_id’]; ?>”><?php echo $product[‘name’]; ?></a></td>
<td><?php echo number_format($product[‘price’], 0, ”, ‘.’); ?> VNĐ</td>
<td><?php echo ($product[‘status’] == 1) ? ‘Kích hoạt’ : ‘Không kích hoạt’; ?></td>
<td><?php echo date(‘d-m-Y H:i:s’, $product[‘created’]); ?></td>
<td><?php echo date(‘d-m-Y H:i:s’, $product[‘modified’]); ?></td>
<td><a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/product/delete.php?product_id=’ . $product[‘product_id’]; ?>”>Xóa</a></td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
</table>

</body>
</html>

Các bạn truy cập trang danh sách sản phẩm theo địa chỉ http://localhost/admin/product/list.php để kiểm tra.

* Hàm PHP (number_format):

Hàm number_format dùng để định dạng số (Thực, nguyên) theo mục đích người lập trình. Các bạn có thể định số chữ số thập phân, định dấu phân cách hàng nghìn, hàng triệu…

Ví dụ:

number_format(123456, 0, ”, ‘.’);

Ví dụ trên sẽ trả về cho các bạn một chuỗi số “123.456”.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hàm number_format ở liên kết http://php.net/manual/en/function.number-format.php.

Tác giả: Lê Trung Hiếu

Viết một bình luận