Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang xóa thành viên

Phần này tôi không trình bày kiến thức lập trình PHP, các bạn chỉ thực hiện chức năng xóa thành viên dưới đây.

Trong thư mục admin/user, tạo mới file delete.php để viết mã lệnh chức năng xóa thành viên.

Nội dung file admin/user/delete.php như sau:

<?php
//Khởi động session
session_start();

//Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
if(!isset($_SESSION[‘user’])){
header(‘location:login.php’);
}

//Require các file cần thiết
require ‘../../configs/config.php’;
require ‘../../libraries/connect.php’;
require ‘../../models/user.php’;

//Lấy user_id từ URL
$user_id = $_GET[‘user_id’];

//Xóa
delete_user($user_id);

//Quay về trang danh sách thành viên
header(‘location:list.php’);
?>

Mở file models/user.php và thêm vào khối lệnh mới dưới đây:

function delete_user($user_id){
//SQL
$sql = “DELETE FROM tbl_user WHERE user_id = $user_id”;

//Query và return
return mysql_query($sql);
}

Xóa là một chức năng nên các bạn không phải tạo giao diện (View).

Các bạn truy cập trang danh sách thành viên, ở cột “Tác vụ” các bạn chọn tác vụ “Xóa” để thực hiện xóa thành viên tương ứng.

Tác giả: Lê Trung Hiếu

Viết một bình luận