Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Xóa danh mục sản phẩm

Nội dung kiến thức phần này gồm:

– SQL (DELETE).

Trong thư mục admin/category, tạo mới file delete.php để viết mã lệnh chức năng xóa danh mục sản phẩm.

Nội dung file admin/category/delete.php như sau:

<?php
//Khởi động session
session_start();

//Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
if(!isset($_SESSION[‘user’])){
header(‘location:../user/login.php’);
}

//Require các file cần thiết
require ‘../../configs/config.php’;
require ‘../../libraries/connect.php’;
require ‘../../models/category.php’;

//Lấy category_id từ URL
$category_id = $_GET[‘category_id’];

//Xóa
delete_category($category_id);

//Quay về trang danh sách danh mục sản phẩm
header(‘location:list.php’);
?>

Mở file models/category.php và thêm vào khối lệnh mới dưới đây:

function delete_category($category_id){
//SQL
$sql = “DELETE FROM tbl_category WHERE category_id = $category_id”;

//Query và return
return mysql_query($sql);
}

Xóa là một chức năng nên các bạn không phải tạo giao diện (View).

Các bạn truy cập trang danh sách danh mục sản phẩm, ở cột “Tác vụ” các bạn chọn tác vụ “Xóa” để thực hiện xóa danh mục sản phẩm tương ứng.

* SQL (DELETE):

Để xóa một dòng (Hoặc nhiều dòng) dữ liệu các bạn sử dụng câu lệnh DELETE của SQL.

Cú pháp của câu lệnh DELETE như sau:

DELETE FROM Tên_bảng_dữ_liệu WHERE Điều_kiện

Ví dụ:

DELETE FROM tbl_category WHERE category_id = 1

Các bạn lưu ý là nếu câu lệnh DELETE không có điều kiện thì toàn bộ các dòng dữ liệu trong bảng dữ liệu sẽ bị xóa tất cả. Vì vậy, khi sử dụng câu lệnh DELETE các bạn cần phải lưu ý về điều kiện truy vấn.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về câu lệnh DELETE ở liên kết http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/delete.html.

Tác giả: Lê Trung Hiếu

Viết một bình luận