Mới nhất
Tag: Lập trình VB.NET
Bẫy lỗi và sử dụng cấu trúc xử lý lỗi (Try … Catch)

Bẫy lỗi và sử dụng cấu trúc xử lý lỗi (Try … Catch)

0

Nội dung thảo luận:- Quản lý các lỗi thực thi chương trình bằng phát biểu Try…Catch.- Kiểm tra một số điều kiện lỗi đặc trưng bằng phát biểu Catch When- Sử dụng thuộc ...

READ MORE +
Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC.NET

Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC.NET

0

Nội dung thảo luận:- Các kiểu lỗi khác nhau trong chương trình- Sử dụng công cụ gỡ lỗi trong VS.NET đặt điểm dừng cho chương trình- Sử dụng cửa sổ Watch kiểm tra các ...

READ MORE +
Hướng dẫn cách sử dụng biểu thức lặp và bộ tính thời gian (TIMER)

Hướng dẫn cách sử dụng biểu thức lặp và bộ tính thời gian (TIMER)

0

Nội dung thảo luận:- Sử dụng vòng lặp For … Next- Hiển thị kết xuất trong ô TextBox nhiều dòng bằng phép nối chuỗi- Sử dụng lệnh Do … Loop- Sử dụng đối tượng định ...

READ MORE +
Hướng dẫn sử dụng câu lệnh có cấu trúc trong VB.NET

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh có cấu trúc trong VB.NET

0

Nội dung thảo luận:- Viết các biểu thức điều kiện- Sử dụng phát biểu If…Then rẽ nhánh chương trình dựa vào một điều kiện- Ước lượng tắt trong phát biểu If…Then- Sử ...

READ MORE +
Hướng dẫn cách sử dụng biến và toán tử trong VB.NET

Hướng dẫn cách sử dụng biến và toán tử trong VB.NET

0

Nội dung thảo luận:- Sử dụng biến để chứa dữ liệu của chương trình- Nhận dữ liệu nhập bằng cách sử dụng hàm InputBox- Hiển thị thông điệp bằng MsgBox- Làm việc với ...

READ MORE +
Hướng dẫn cách làm việc với menu và hộp thoại trong VB.NET

Hướng dẫn cách làm việc với menu và hộp thoại trong VB.NET

0

Nội dung thảo luận:- Thêm menu vào chương trình với điều khiển MainMenu- Xử lý mục chọn menu bằng mã lệnh- Sử dụng hộp thoại OpenFileDialog và ColorDialog 1. Sử dụng ...

READ MORE +
Làm việc với các điều khiển trên ToolBox

Làm việc với các điều khiển trên ToolBox

0

Nội dung thảo luận:- Sử dụng các điều khiển Textbox và Button tạo chương trình Hello World- Sử dụng điều khiển DateTimePicker hiển thị ngày sinh của bạn- Sử dụng ...

READ MORE +
Viết chương trình ứng dụng VB.Net đầu tay

Viết chương trình ứng dụng VB.Net đầu tay

0

Nội dung thảo luận:Tạo giao diện cho chương trình Thiết lập thuộc tính cho các đối tượng trong giao diện Viết mã chương trình Lưu và chạy chương trình Biên dịch ...

READ MORE +
Hướng dẫn mở và chạy một chương trình VB.NET

Hướng dẫn mở và chạy một chương trình VB.NET

0

VS.NET là bộ công cụ giúp phát triển các ứng dụng từ ứng dụng desktop đến ứng dụng mạng. Nó là môi trường để phát triển tất cả các ngôn ngữ như VB.NET, Visual C++, Visual C#.Net ...

READ MORE +
Hồ Đức Trí - Chuyên Gia Tên Miền & Dịch Vụ Internet
Compare items () compare