Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Trang xóa sản phẩm

Phần này tôi không trình bày kiến thức lập trình PHP. Các bạn thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để hoàn thành chức năng xóa sản phẩm.

Trong thư mục admin/product, tạo mới file delete.php để viết mã lệnh chức năng xóa sản phẩm.

Nội dung file admin/product/delete.php như sau:

<?php
//Khởi động session
session_start();

//Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
if(!isset($_SESSION[‘user’])){
header(‘location:../user/login.php’);
}

//Require các file cần thiết
require ‘../../configs/config.php’;
require ‘../../libraries/connect.php’;
require ‘../../models/product.php’;

//Lấy product_id từ URL
$product_id = $_GET[‘product_id’];

//Xóa
delete_product($product_id);

//Quay về trang danh sách sản phẩm
header(‘location:list.php’);
?>

Mở file models/product.php và thêm vào khối lệnh mới dưới đây:

function delete_product($product_id){
//SQL
$sql = “DELETE FROM tbl_product WHERE product_id = $product_id”;

//Query và return
return mysql_query($sql);
}

Xóa là một chức năng nên các bạn không phải tạo giao diện (View).

Các bạn truy cập trang danh sách sản phẩm, ở cột “Tác vụ” các bạn chọn tác vụ “Xóa” để thực hiện xóa sản phẩm tương ứng.

Tác giả: Lê Trung Hiếu

Viết một bình luận