Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Menu

Các kiến thức cần thiết của PHP cơ bản tôi đã trình bày ở các phần trước nên kể từ phần này tôi sẽ không trình bày kiến thức PHP cơ bản nữa. Những vấn đề mới phát sinh mà các bạn không tìm hiểu được thì các bạn có thể gởi bình luận ở phần liên quan để tôi giải thích.

Các bạn tiếp tục thực hiện các bước hướng dẫn sau đây cũng như các phần tiếp theo để hoàn thiện website giới thiệu sản phẩm.

Các trang trong phần quản trị đã được tôi hướng dẫn ở các phần trước. Phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một menu để truy cập tới các trang. Menu này chỉ là các mã lệnh HTML chứ không có gì đặc biệt nên tôi sẽ chỉ trình bày ngắn gọn.

Có hai cách thực hiện như sau:

* Cách 1:

Mở tất cả các file giao diện (View) ngoại trừ file views/admin/user/login.tpl.php và thêm mới khối mã lệnh HTML sau vào ngay kề dưới thẻ <body>:

<div>
<ul style=”float:left;”>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin’; ?>”>Trang chủ</a>
</li>
</ul>
<ul style=”float:left;”>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/category/list.php’; ?>”>Danh sách danh mục sản phẩm</a>
</li>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/category/add.php’; ?>”>Thêm mới danh mục sản phẩm</a>
</li>
</ul>
<ul style=”float:left;”>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/product/list.php’; ?>”>Danh sách sản phẩm</a>
</li>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/product/add.php’; ?>”>Thêm mới sản phẩm</a>
</li>
</ul>
<ul style=”float:left;”>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/user/list.php’; ?>”>Danh sách thành viên</a>
</li>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/user/add.php’; ?>”>Thêm mới thành viên</a>
</li>
</ul>

<div style=”clear:both;”></div>
</div>

* Cách 2:

Trong thư mục views/admin, các bạn tạo mới thư mục tên là common.

Trong thư mục views/admin/common, các bạn tạo file menu.tpl.php để trình bày giao diện menu.

Nội dung file views/admin/common/menu.tpl.php như sau:

<div>
<ul style=”float:left;”>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin’; ?>”>Trang chủ</a>
</li>
</ul>
<ul style=”float:left;”>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/category/list.php’; ?>”>Danh sách danh mục sản phẩm</a>
</li>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/category/add.php’; ?>”>Thêm mới danh mục sản phẩm</a>
</li>
</ul>
<ul style=”float:left;”>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/product/list.php’; ?>”>Danh sách sản phẩm</a>
</li>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/product/add.php’; ?>”>Thêm mới sản phẩm</a>
</li>
</ul>
<ul style=”float:left;”>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/user/list.php’; ?>”>Danh sách thành viên</a>
</li>
<li>
<a href=”<?php echo SITE_URL . ‘admin/user/add.php’; ?>”>Thêm mới thành viên</a>
</li>
</ul>

<div style=”clear:both;”></div>
</div>

Mở tất cả các file giao diện (View) ngoại trừ file views/admin/user/login.tpl.php và thêm vào dòng mã lệnh PHP sau ngay kề dưới thẻ <body>:

<?php require ‘../common/menu.tpl.php’; ?>

Cả hai cách đều cho ra cùng một kết quả, tuy nhiên nên lựa chọn cách nào thì các bạn tự suy xét.

Đây là phần cuối cùng trong phần quản trị (Admin). Kể từ phần sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các trang trong phần người dùng (Front).

Tác giả: Lê Trung Hiếu

Viết một bình luận